DDB.praha.eu

Ochrana a zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zájemců o družstevní bydlení jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Osobními údaji jsou:

  • jméno a e-mail

Správcem osobních údajů je  hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor médií a marketingu, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581. 

 Správce  vaše osobní údaje zpracovává na základě vašeho souhlasu, projeveného zasláním tohoto formuláře. 

 Vaše osobní údaje budou zlikvidovány dle archivního a skartačního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, po ukončení projektu družstevního bydlení 

 Osobní údaje budou správcem použity výhradně pro potřeby projektu družstevního bydlení. 

 Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte níže uvedená práva: 

  • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní údaje nadále zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné. 
  • Právo na přístup – máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili, popřípadě doplnili.
  • Právo na výmaz – v případě údajů poskytnutých pro výše uvedený účel máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. 
  • Právo na omezení zpracování – toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly zpracovávány po omezenou dobu.

Toto omezení je možné požadovat pokud:

  • nepovažujete údaje za správné, nebo
  • se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu a upřednostníte právo na omezení zpracování,
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro sdělené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro uplatnění svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování.
  • Právo podat stížnost – toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Uvedená práva jste oprávněn(a) uplatnit na e-mailové adrese posta@praha.eu, a poverenecgdpr@praha.eu, případně na adrese Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 

Chci se zapojit

Pokud chcete být informováni e-mailem o novinkách a aktuálních projektech DDB, vyplňte prosím následující formulář.